- hyväksytty 2/2009

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus1. §
1. Yhdistyksen nimi on Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto ry.
2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
3. Yhdistys on Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistys.

2. §
1. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä toimien
a) valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja,
b) tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään
työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti,
c) tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään.
d) parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja kohottaa sen ammatillista tasoa, sekä
e) puolustaa sanan- ja painovapauden loukkaamattomuutta.

2. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella luvalla
a) perustaa ja kartuttaa rahastoja,
b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
d) harjoittaa julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja.

3. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

4. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin kansallisiin tai kansainvälisiin järjestöihin.

II Yhdistyksen jäsenet

3. §
1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö, j oka on päätoimisesti toimituksellisessa työsuhteessa Suomessa toimivassa aikakauslehdessä,
aikakauslehdistöä palvelevassa artikkeli- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä.
2. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä alan opettaja tai tutkija sekä Suomen Journalistiliiton tai sen jäsenyhdistyksen toimihenkilö.
3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä myös muu päätoimisesti journalistisissa tehtävissä toimiva henkilö.
4. Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö.
Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta luottamustehtäviin.
5. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytty säilyttää saavutetut jäsenoikeutensa.

4. §
1. Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten etujen valvominen tai ratkaisevan päätösvallan käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa.

5. §
1. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
2. Jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.

III Jäsenen eroaminen tai erottaminen

6. §
1. Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
2. Jos jäsen eroaa Suomen Journalistiliitosta, katsoo hallitus hänet eronneeksi myös yhdistyksestä.

7. §
1. Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tai Suomen Journalistiliiton tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tahi esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen tai varoituksetta
a) erottaa yhdistyksestä määräajaksi,
b) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi.


8. §
1. Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
2. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä ennen kuin jäsenelle on annettu määräaikaismahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen.
3. Erottamispäätöksestä, jonka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on hänelle kirjattuna postitettu, voi jäsen valittaa viidentoista
(15) päivän kuluessa yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin.

9. §
1. Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet, tai joka laiminlyö Suomen Journalistiliiton jäsenmaksun maksamisen kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä eronneeksi.


10. §
1. Erottamispäätös tulee voimaan, kun Suomen Journalistiliitto on sen vahvistanut.

11. §
1. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut maksut.
2. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

IV Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

12. §
1. Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä sekä Suomen Journalistiliiton ja Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä ja vastaamaan asetettavista velvoitteista.

13. §
1. Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan Suomen Journalistiliiton määräämän jäsenmaksun.

14. §
1. Jäsen on velvollinen antamaan yhdistyksen hallitukselle sen tarvitsemia luottamuksellisia tietoja palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.

2. Jäsenellä ei ole oikeutta ottaa vastaan sellaista tointa, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon, eikä astua saartoon asetetun työnantajan palvelukseen.

3. Työriidan syntyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välillä on jäsenen ehdottomasti ja tarkoin noudatettava Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

4. Jäsen, jonka jäsenyysedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan siitä yhdistyksen hallitukselle.

15. §
1. Jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen tukea palkka-, työehtoja työsuhdeasioissa.
2. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan tukea ja auttaa jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla.

16. §
1. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti Suomen Journalistiliiton määräämin ehdoin.

V Huomionosoitukset

17. §
1. Yhdistyksen kunni apuhe enjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

2. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö.

3. Kunniajäseneksi kutsutulla, joka ei kunniajäsenyyden saadessa ole ollut yhdistyksen jäsen, on yhdistyksen kokouksessa vain puheoikeus.

18. §
1. Yhdistyksen ansiomerkin voi yhdistyksen hallitus myöntää henkilölle, joka an sioituneesti on työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

2. Ansiomerkin säännöt vahvistaa yhdistyksen vuosikokous.

19. §
1. Yhdistyksen huomionosoitukset voivat kohdistua muihinkin kuin Suomen kansalaisiin.

VI Yhdistyksen kokoukset

20. §
1. Yhdistyksen yleisellä kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.

21. §
1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään 15. maaliskuuta.
2. Yhdistyksen yleisiä kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan.
3. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii.

22. §
1. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisella osastolla, joka toimii yhdistyksen toimialalla, on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle.
2. Jäsenen ja osaston on jätettävä esityksensä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kokousvuotta edeltävän joulukuun 10. päivään mennessä.

23. §
1. Kutsu yhdistyksen kokouks een on hallituksen toimitettava jäsenille kirjallisesti tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämässä lehdessä.
2. Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut yleiset kokoukset viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.
3. Kutsussa on mainittava yleisessä kokouksessa käsiteltävät asiat.

24. §
1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
d) esitetään hallituksen vuosikertomus edelliseltä vuodelta,
e) esitetään hallituksen tili kertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajain lausunto,
f) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
g) vahvistetaan toimintasuunnitelma,
h) vahvistetaan talousarvio
i) päätetään matka- ja kokouskulujen korvaamisesta,
j) päätetään yhdistyksen puheenjohtajan, yhdistyksen hallituksen ja toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajain palkkioista,
k) vahvistetaan yhdistyksen hallintoa varten tarpeelliset ohjesäännöt,
l) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
m) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle,
n) valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö,
o) määrätään miten yhdistyksen kokouskutsut ilmoitetaan sekä
p) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

25. §
1. Yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon valitsee yhdistyksen hallitus osastoja kuultuaan.

26. §
1. Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen yleisissä kokouksissa.

VII Yhdistyksen hallitus

27. §
1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsema yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
sekä vähintään kymmenen (10) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä.
2. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta, joista vuosittain puolet on erovuorossa.

28. §
1. Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
2. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
3. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

29. §
1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.
2. Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

30. §
1. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien
saavuttamiseksi.
2. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa
yhdistyksen sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
3. Hallituksen on valvottava, että jäsenet noudattavat yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä ja päätöksiä.

VIII Äänestykset ja vaalit

31. §
1. Henkilövaali on yhdistyksessä aina vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin.
2. Yhdistyksen kokouks essa on vaadi ttaessa käytettävä
lippuäänestystä.
3. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mi elipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

32. §
1. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


IX Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


33. §
1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa.

X Toimintakertomus ja tilit

34. §
1. Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

35. §
1. Tilit on hallituksen vuosittain viimeistään 15. helmikuuta jätettävä tilintarkastajille.
2. Tilintarkastajain on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen vuosikokousta.

XI Sääntöjen muuttaminen

36. §
1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä yhdistyksen yleisessä kokouksessa muutosta kannattaa ja jos Suomen Journalistiliitto muutoksen hyväksyy.
2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta eikä saavutettua vaalikelpoisuutta.

XII Yhdistyksen purkaminen


37. §
1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpil ipuin kahd essa peräkkäisessä, vähintään kah den viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.
2. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä.


38. §
1. Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Journalistiliitolle käytettäväksi yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin.